O Cechu kachliarov

Cech kachliarov je profesijné združenie, ktoré napomáha záujemcom o realizáciu krbu, kachľovej pece či sporáku v zorientovaní sa na slovenskom kachliarskom trhu. Tým ich chránili pred možnými problémami s funkčnosťou a požiarnou bezpečnosťou nového diela. Cech kachliarov pomáha svojim členom v oblasti vzdelávania a získavania odborných znalostí a zručností.

Logo Cechu kachliarov nad mapou Slovenska

Činnosť Cechu kachliarov

Činnosť Cechu kachliarov je rozložená do týchto oblastí:

1. Výskumná činnosť

Uskutočňovanie vedeckého výskumu v oblasti kachliarstva a meraní potrebných pre získavanie nových poznatkov.

2. Vzdelávacia

Zvyšovanie vedomostnej úrovne členov v teoretickej a praktickej oblasti. Výchova nových záujemcov o kachliarske remeslo a ich ďalší odborný rast.

3. Marketingová

Vytváranie a realizácia marketingovej stratégie. Informovanie verejnosti o poskytovaných službách členov cechu v masovokomunikačných prostriedkoch, na výstavách, vo vlastnom časopise, informačnými letákmi. Zvyšovanie úrovne vedomostí laickej verejnosti o kachliarstve.

4. Poradenská

Odborné školenia a poradenská činnosť v oblastiach súvisiacich s podnikateľskou činnosťou členov ako sú právo, ekonomika a pod.

5. Spoločenská

Organizovanie pravidelných stretnutí členov predstavenstva cechu s členmi CK na valnom zhromaždení, pravidelných školeniach a spoločenských akciách.

6. Technická

Príprava technických podkladov pre možné zmeny legislatívy Slovenskej republiky v oblasti kachliarstva a činností s tým spojených. Príprava a organizovanie technického, odborného a normotvorného procesu v CK. Rozpracovanie všeobecných normatívnych a ostatných technických materiálov. Vyhotovovanie odborných technických posudkov v oblasti alternatívnych zdrojov vykurovania.

7. Legislatívna

Podávanie návrhov zmien v legislatíve Slovenskej republiky týkajúcich sa kachliarskeho remesla a oblastí s tým spojených a ich následné presadzovanie. Vypracovávanie a schvaľovanie vnútornej legislatívy cechu.

8. Riešenie sporov a reklamácií

Na riešenie sporov medzi členmi cechu navzájom, ako aj medzi členmi CK a ich zákazníkmi. Pomáha riešiť reklamácie mimosúdnou cestou v rámci svojich možností, ak je o to požiadaný.

Ciele Cechu kachliarov

1. Cech kachliarov vyjadruje, presadzuje a chráni oprávnené záujmy svojich členov. V záujme naplnenia tohto cieľa:

 • napomáha rozvoju súkromného podnikania v kachliarskom remesle na Slovensku;
 • háji záujmy členov v rámci platných zákonov Slovenskej republiky vo vzťahu k štátnym orgánom, samospráve a zákazníkom;
 • chráni svojich členov pred „nekalou konkurenciou“ (tzv. fuškármi, firmami, ktoré sa neriadia zákonmi platnými v Slovenskej republike);
 • udržuje a zveľaďuje česť stavu;
 • pestuje pospolitosť ducha členstva;
 • aktívne spolupracuje s inými stavovskými organizáciami podobného zamerania v rámci Slovenskej republiky, a v zahraničí;
 • aktívne spolupracuje s príslušnými orgánmi v legislatívnej a normotvornej oblasti.

2. Cech kachliarov pomáha vytvárať optimálne podmienky pre činnosť a prácu svojich členov. V záujme naplnenia tohto cieľa:

 • pomáha svojim členom získavať najnovšie poznatky z oblasti alternatívnych vykurovacích systémov;
 • pre svojich členov zabezpečuje informačné a konzultačné služby;
 • organizuje účasť svojich členov na odborných, vzdelávacích a poradenských podujatiach doma i v zahraničí;
 • zakladá alebo pomáha zakladať vzdelávacie inštitúcie a zariadenia;
 • aktívne spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami a podieľa sa na vzdelávaní nových záujemcov o kachliarske remeslo.

Členstvo Cechu kachliarov

Členom Cechu kachliarov sa môže stať osoba, ktorá spĺňa odbornú spôsobilosť potrebnú na vykonávanie činnosti v kachliarskom odbore alebo v odbore blízkeho zamerania činnosti cechu. Odbornou spôsobilosťou pre tieto účely je vyučenie v odbore kachliar, alebo stredoškolské vzdelanie príslušného smeru zakončené maturitnou skúškou, alebo vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru.

Člen - čakateľ

 • po predložení písomnej prihlášky a jej schválení valným zhromaždením
 • čakateľská doba je po najbližšie valné zhromaždenie cechu.

Člen

 • po uplynutí čakateľskej doby
 • odporučenie predstavenstvom a valným zhromaždením
 • schválením za člena valným zhromaždením cechu
 • uhradenie dvojnásobku členského príspevku vo výške schválenej valným zhromaždením cechu

Partner Cechu kachliarov

 • je člen, ktorý nemá oprávnenie podnikať v kachliarskom odbore, alebo odbore s ním súvisiacim, je to nepodnikateľský subjekt v oblasti kachliarstva (občan SR, zamestnanec firmy, štátny zamestnanec, dôchodca, študent, vzdelávacie organizácie v oblasti kachliarstva, uznávané osoby v odbore kachliarstva, atď.)
 • Podmienkou prijatia je odporučenie predstavenstvom cechu.

Čestný člen

 • Čestným členom sa môže stať osoba, ktorá sa svojou činnosťou významne zaslúžila o rozvoj kachliarskeho remesla a to na základe návrhu riadneho člena cechu a následnom schválení valným zhromaždením cechu.

Ako sa stať členom

V prípade, že sa chcete stať členom cechu kontaktujte riaditeľa kancelárie na tel. čísle 0905 616 914. Pri registrácii elektronickou formou je potrebné priložiť oskenovaný podpis a pečiatku štatutárneho zástupcu a podpis zástupcu pre kontakt s cechom. Ak chcete uprednostniť písomný kontakt, vyplnenú prihlášku odošlite na adresu cechu. Prihláška do CK na stiahnutie.

Písal sa rok 1992 a skupinka kachliarov – nadšencov zo západoslovenského regiónu zaregistrovala stanovy „Živnostenského spoločenstva kachliarov“. Bol to základný kameň dnešného cechu. Neskôr, v roku 1993 bolo v Košiciach zorganizované prvé celoslovenské stretnutie kachliarov. No až v roku 1996 registrujeme I. Valné zhromaždenie organizácie „Spoločenstvo kachliarov“, kde boli stanovené aj pravidlá fungovania tejto organizácie. Od roku 1999 valné zhromaždenie zmenilo stanovy, ktoré sa prispôsobili dobe a platným zákonom.

Kachliarstvo má síce na Slovensku dlhoročnú tradíciu, no v roku 1965 bol ukončený posledný ročník výučby a tento odbor prakticky zanikol. Z iniciatívy členov cechu a v spolupráci s SOU stavebným v Bratislave vznikla myšlienka opätovne zriadiť učebný odbor kachliar na tomto učilišti. Členovia cechu výrazne pomáhali i pri zrode učebných osnov a zaviazali sa umiestňovať študentov počas praktickej výučby vo svojich prevádzkach. V septembri roku 2003 získalo výučný list v odbore kachliar prvých 35 remeselníkov po takmer štyridsiatich rokoch. Bol to prvý dôležitý a úspešný krok Cechu kachliarov na ceste k získaniu patričného kreditu remesla kachliar na Slovensku.

Hlavným súčasným cieľom je vybudovať kvalitný vzdelávací systém pre svojich členov, ktorý bude zaručovať vysokú kvalitu odvedenej práce svojich členov a s tým spojenú spokojnosť zákazníka. Pre naplnenie týchto cieľov CK spolupracuje na medzinárodnej úrovni s profesijnými organizáciami podobného zamerania, napr. Zväzom kachliarov Rakúska, Zväzom kachliarov Nemecka, Cechoch kachliarov Českej republiky, ako aj medzinárodným Zväzom kachliarov VEUKO. Našimi partnerskými organizáciami v rámci Slovenska sú Slovenský živnostenský zväz, Slovenský ústav technickej normalizácie, Komora kominárov Slovenska.

Od 1. mája 2004 sme členmi medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO. Úlohou tohto medzinárodného zväzu je posilniť remeslo kachliar v európskych krajinách, presadiť kachliarske normy do európskej legislatívy a vypracovávať medzinárodné projekty ohľadom technických výskumov v kachliarskej oblasti.

Rok 2013 sa stal významným míľnikom v slovenskom kachliarstve. V piatok 19. 4. 2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie nového Cechu kachliarov. Nový cech vznikol zlúčením Cechu kachliarov Slovenska a Slovenského cechu kachliarov a krbárov. Vznikla tak najväčšia remeselno-profesijná organizácia na Slovensku, ktorá má dnes viac ako 150+ členov. Oba cechy podpísali Memorandum kachliarov a krbárov Slovenskej republiky. Nová organizácia pod názvom Cech kachliarov tak začala písať nové dejiny kachliarstva a ukázala Slovensku, ale aj Európe, že kachliari u nás ťahajú za jeden povraz.

V roku 2015 získal Cech kachliarov akreditáciu pre vzdelávanie v obore Kachliar. Hneď v tom roku sa aj uskutočnil Kurz kachliarstva pre prvých uchádzačov. V roku 2018 už cech získal projekt v rámci operačného programu: Ľudské zdroje. Ten prebiehal až do roku 2021. Po ukončení projektu kurzy prebiehajú naďalej. V roku 2021 sa Cechu kachliarov podarilo podpísať memorandum o spolupráci s Ministerstvom životného prostredia. V rámci neho, až do súčasnosti, vykonáva demonštračné ukážky správneho kúrenia drevom po celom Slovensku. Ku koncu roka 2023 už prebehlo viac než 20 takýchto podujatí.

Ing. Marek Kolesár

Štefan Bobocký prezident CK legislatívna komisia CK

Ing. Marek Kolesár

Ing. Marek Kolesár viceprezident CK marketingová komisia CK

Ing. Ladislav Filus

Ing. Ladislav Filus viceprezident CK vzdelávacia komisia CK

Ladislav Raček

Ladislav Raček člen predstavenstva CK technická komisia CK

Ivan Tolnai

Ivan Tolnai člen predstavenstva CK disciplinárna komisia CK

Jozef Karlík

Jozef Karlík člen predstavenstva CK finančná komisia

Pavel Benko

Pavel Benko člen predstavenstva CK vzdelávacia komisia CK

Ing. Martin Tršo, PhD.

Ing. Martin Tršo, PhD. riaditeľ CK kancelaria@cechkachliarov.sk

Ing. arch. Vladimír Institoris, PhD.

Ing. arch. Vladimír Institoris, PhD. PhD. Dňa 21. 11. 2014 navrhnutý a schválený za čestného člena

Jozef Franko

Jozef Franko Dňa 08. 11. 2013 navrhnutý a schválený za čestného člena

Ing. Igor Hlobil

Ing. Igor Hlobil Dňa 08. 11. 2013 navrhnutý a schválený za čestného člena

Ing. Ladislav Kantor

Ing. Ladislav Kantor Dňa 08.11.2013 udelený čestný list