Predstavujeme Vám Cech kachliarov, Slovensko - Cech kachliarov
Späť ÚvodAktualityPredstavujeme Vám Cech kachliarov, Slovensko
Článok do kachliarskeho časopisu
 
Vážení ctitelia krásneho kachliarskeho umenia,   
 
dovoľte mi úvahu o našom Cechu, alebo akési vyznanie. Začnem chronologicky, prehľadom dôležitých udalostí pri vzniku našej remeselnej organizácie.
                V apríli 2013 sa po rozumných úvahách a dlhých diskusiách organizovalo prvé Valné zhromaždenie CK. Zlúčili sa dva subjekty, ktoré si porozumeli a rozhodli sa vzájomne podporovať. Jedným subjektom bol Cech kachliarov Slovenska, druhým Slovenský cech kachliarov a krbárov. Do vedenia predstavenstva bol zvolený skúsený a odborne zdatný prezident Ing Ladislav Filus.  Za viceprezidentov boli zvolení Ing. Ladislav Kantor a Ing. Robert Salvata. Ďalej za členov a predstaviteľov jednotlivých komisií boli zvolení p. Juraj Kováč, p. Štefan Bobocký a p. Peter Argaláš. Zvoleného člena PaeDr. Milana Ponického pre zaneprázdnenosť na poste riaditeľa Spojenej školy v Kremničke vystriedal p. Jaroslav Vašík. Zároveň sa vytvorili komisie:  výchovno-vzdelávacia , legislatívna, marketingová, technická, disciplinárna, poradenská, komisia na riešenie sporov a reklámácií a spoločenská komisia.
V máji 2013 bol cech registrovaný na Slovenskom štatistickom úrade a na daňovom úrade. Na Ministerstve vnútra boli registrované Stanovy Cechu a bol zriadený účet v Tatrabanke. Cech požiadal dňa 25. 09. 2013 Úrad priemyselného vlastníctva o registráciu ochrannej známky. Očakávame potvrdenie o registrácii do konca apríla 2014.
 
Hneď od svojho vzniku bol Cech aktívny v oblasti vzdelávania, , a to i počas prázdnin v roku 2013. Bol organizovaný kurz v oblasti výpočtu kachľovej pece podľa EU normy. Nemecký výklad rakúskeho experta bol prekladaný organizátorom podujatia Ing. Robertom Šalvatom, ktorý je zároveň i prezidentom medzinárodnej organizácie VEUKO. V septembri 2013 bol otvorené externé diaľkové štúdium Kachliar 3673. Štúdium zahrňuje teóriu ako i 88 hodín odborného praktického výcviku. Počas odborného výcviku študenti pod dohľadom odborníkov zhotovia štyri diela, a to: teplovzdušný akumulačný krb; kachľový sporák; kachľovú pec systému ORTNER a akumulačnú pec s ohniskom. Externé diaľkové štúdium je podporené firmami Rath, Kobok a Inspire. Okrem prednášajúcich zo Spojenej školy v Kremničke sú lektormi z radov Cechu kachliarov : Ing Šalvata, Ing. Tršo, p. Benko, p. Češek, Ing. Szanto a p. Argaláš. Externé štúdium navštevuje 26 účastníkov z rôznych kútov Slovenska a rozmanitých profesijných zameraní. Záverečné skúšky budú účastníci štúdia absolvovať v septembri 2014. Na základe konkurzu vypísaného v inzercii Profesia, bol predstavenstvom na post výkonného riaditeľa vybraný Ing. Eduard Miškuf a hneď od prvého dňa hodený do kolotoča administratívny, marketingu, organizovania predstavenstiev. Boli začaté práce na novej web stránke a kompletne obnovená webová databáza členskej základne. Cech za výhodných podmienok prenajal kancelárske priestory na Spojenej škole v Kremničke 10, v Banskej Bystrici, kde je i sídlo CK. Inštalovaný je rýchly internet, zakúpený mobil, kopírka so skenerom, laptop s prenosným modemom, kancelárske potreby. V priebehu januára 2014 bude ukončená montáž zariadenia v kancelárii CK firmou VITAL zo Žiliny.  V čase písania tohto článku Cech kachliarov intenzívne pracuje na organizovaní zájazdu pre svojich členov do Welsu v Rakúsku na jedinečný kachliarsky veľtrh. K dispozícii budú autobusy na jednodňové zájazdy v dňoch  22. a 23. januára 2014 (podľa požiadavky členskej základne CK).
 
Každý mesiac sa členovia predstavenstvo stretávajú, riešia rozsiahlu agendu, navrhujú aktivity a činnosti ktorými posúvajú úroveň Cechu. Na jeseň v dňoch 8-9.11.2013 bolo predstavenstvom CK zvolané  Valné zhromaždenie do v Liptovského Jána, hotela SOREA, Máj. Z úst pozvaných hostí ako i v rozhovoroch s nestrannými pozorovateľmi  odznelo viacero kladných hodnotení na úroveň práce Cechu kachliarov. Medzi hosťami bol i  riaditeľ odboru Živnostenského podnikania Ing. Ján Dutko. Pán Dutko prisľúbil pomoc a podporu pri našom úsilí povýšiť kachliarske remesla do kategórie viazaných živností. Valného zhromaždenia sa záčastnili i naši partneri z Cechu kamnářu Českej republiky, komory kominárov a súdny znalci. Medzi nimi p. Peter Šulan riaditeľ Komory kominárov Slovenska, pán Čižmárik, predseda Slovenského živnostenského zväzu a súdny znalci p. Daniel Hlaváčika a Jozef Pajung.  Na Valnom zhromaždení bolo odprezentovaných niekoľko zaujímavých  prednášok z oblasti technických noriem, používania novej webovej stránky, požiarovosti a spôsobov riešenia reklamácií a sporov. Firmy ako Kobok, Schiedel, J & R INSPIRE, JEREMIAS, Kerkoterm, ZOP plus, Dragon JR, vystavovali svoj tovar v priestoroch hotela SOREA, Máj. Členovia Cechu si objednali ponúknuté marketingové materiály ako polepy áut s logom Cechu, keramické logo (z hliny vypálená glazúrovaná kachlica), ďalej vlajku Cechu kachliarov, vlajku medzinárodnej organzáie VEUKO a Cechovú tabuľu s nápisom: Sme členmi Cechu kachliarov. Oba večery v hoteli SOREA, Máj  v Liptovský Jáne boli vyplnené spoločenským posedením, hudbou a dobrou náladou. Cech uvažuje zorganizovať jedno, možno i dve podobné stretnutie členov CK v roku 2014.
 
V decembri 2013 sa Cech spolupodieľal i na organizácii medzinárodného kongresu EACD v Bratislave.
EACD je skratkou European Association of Crafts and Design (Európska asociácia remesiel a dizajnu). EACD zastupuje remeselníkov na európskej úrovni, prezidentom je Jean Paul Foucher.
Náš Cech na kongrese zastupoval prezident Ing. Ladislav Filus, viceprezident Ing. Robert Šalvata, člen predstavenstva CK p. Juraj Kováč a riaditeľ kancelárie CK Ing. Eduard Miškuf. Rokovanie pozdravila i tajomníčka SŽZ p. Ing. Viola Kromerová. Zo zahraničných významných hostí diskutovali Dr. Kippes, viceprezident EACD, člen VEUKO a prezident Rakúskeho zväzu kachliarov, ďalej predstavitelia významných európskych remeselných združení, firiem a remeselných škôl: p. Georg Oberlacher, p. Carlo Schott, p. Attila Varga, p. Adolf Moser, p. Gabriella Csanádi, p. Bernard Hasenöhrl, p. Wolfgang Ecker, p. Carina Bitternauer, p. Franc Bamberger, p. Norbert Kienesberger, p. Norber Stöffel, p. Bernard Wolf, p. Marcia Lopez a riaditeľ kamenárskej školy z ostrova Brač p. Vlahovič.
 
Čo sa týka komunikácie vo vnútri tejto početnej organizácie, tu máme trochu rezervy, alebo lepšie povedané otvorený priestor pre vnútro-cechové debaty alebo fóra. Jedným z riešení by boli neformálne stretnutia na nižších, povedzme krajových úrovniach. Máme kachliarov v ôsmych krajoch: Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Prešov, Košice, Nitra a Banská Bystrica. Uvažujme spolu o možnosti organizovania krajových stretnutí raz ročne. Boli by to stretnutia na spôsob tzv. rakúskych pivných stolov, t.j. na dve hodiny debát pri pive alebo káve. Povedzme, že sa v roku 2014 pri dobrej vôli podarí organizovať: február - stretnutie prešovských kachliarov, marec - to isté v Košiciach. Ďalej apríl – Bratislava, začiatok mája - Trnava, koniec mája - Trenčín. Júl a august vynechajme. Ďalej v mesiaci júni - Žilina, v septembri - Nitra, v októbri - Banská Bystrica. November necháme na Valné zhromaždenie a december na Vianočné sviatky. Súhlasili by ste s týmto návrhom? Na každé stretnutie by bol delegovaný niekto z členov predstavenstva. Na prvom pivnom stretnutí by eventuálne, podľa potreby mohol byť volený krajový Cechmajster, podobne ako v Rakúsku. Jeho úlohou by bolo zvolávať krajové stretnutia a prediskutovať vnútro-krajové záležitosti, prípadne reklamácie.
 
Poďme k štatistike členov. Máme 250 členov, z toho 178 riadnych členov (platia členské: 150, 450, a 1500.- Eur) a 72 sympatizantov (členské 10). Predmet podnikania, alebo činnosti kachliarstvo má  168 členov. V databáze máme evidovaných 362 subjektov. Tú sú však okrem spomenutých 250 členov zahrnutí aj čakatelia (21), pozastavené členstvo (67), zrušené členstvo (17), čestný člen (1) , žiadateľ (4) a zamestnanec (2). Kachliarstvo má v predmete podnikania uvedených 135 riadnych členov.
V roku 2014 máme pred sebou niekoľko dôležitých úloh. Technická komisia si vytýčila za cieľ v spolupráci so SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie ) pripraviť normu na individuálne zhotovené pece. Momentálne sa v SR realizujú stavby len na základe vyhlášky č. 401, čo nie je dostačujúce.  Januári Cech kachliarov organizuje zájazd na najväčšiu kachliarsku výstavu do Welsu v Rakúsku. Radi by sme zorganizovali jarné stretnutie Cechu v Bratislave.
 
Želám všetkým priaznivcom kachliarskeho umenia veľa nadšenia, radosti z práce a vzájomného porozumenia v roku 2014.
 
Ing Eduard Miškuf, riaditeľ CK, 10.01.2014

Prihlásenie