Vzdelávací program v odbore kachliarstvo a získanie certifikátu pre otvorenie živnosti - Cech kachliarov
Späť ÚvodAktualityVzdelávací program v odbore kachliarstvo a získanie certifikátu pre otvorenie živnosti

 
POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTU
 
 
                                  
   
Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
Miesto realizácie projektu: Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
Názov projektu: Vzdelávací program v odbore kachliarstvo a získanie certifikátu pre otvorenie živnosti
Stručný opis projektu:  
Cieľom projektu bolo realizovať dva kurzy prostredníctvom aktivít projektu v rámci vzdelávacieho programu Kachliar s cieľom reflektovať potreby cieľových skupín, trhu, potreby spoločnosti ako takej. To poskytlo uchádzačom praktické skúsenosti priamo pri realizácii diel, čo v praxi zabezpečilo znalosť problematiky, vysokú odbornosť absolventov a pripravilo remeselne zručných ľudí pre trh práce.
 
Stav po realizácii projektu:
 
V nadväznosti na ukončený projekt Cech kachliarov naďalej organizuje kurzy Kachliarstva. V nadväznosti na projekt Cech kachliarov vytvoril partnerstvá s podnikateľskými subjektmi - zamestnávateľmi s cieľom prispôsobiť obsah CŽV požiadavkám a potrebám zamestnávateľov na trhu práce Tieto posilnené partnerstvá umožňujú nadviazať na zrealizovaný projekt a rozvíjať ďalšie nadväzujúce vzdelávacie kurzy po skončení projektu.
Názov a sídlo prijímateľa: Cech kachliarov, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
Dátum začatia realizácie projektu: 08/2018
Dátum skončenie realizácie projektu: 09/2021
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.esf.gov.sk     ½  www.ludskezdroje.gov.sk       ½    www.minedu.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 163 549,76 €(zazmluvnená suma); 135 084,41 € (poskytnutá suma)
 


Zmluva z verejného obstarávania.


 

Prihlásenie