Kurz kachliar - záverečné skúšky - Cech kachliarov
Späť ÚvodAktualityKurz kachliar - záverečné skúšky

Záverečné skúšky

Dňa 22. až 24. septembra 2014 sa na Strednej Priemyselnej Škole Stavebnej na Kremničke 10, Banská Bystrica konali záverečné skúšky pre učebný odbor: 3673 2 KachliarZáverečné skúšky sa skladali tak z písomnej a ústnej časti ako aj z praktickej časti.

Písomná skúška

V prvý deň sa konala písomná skúška, ktorá trvala od 8:00 do 8:45 v zasadačke SŠ. Z pôvodného počtu 27 študentov bolo ku skúške pripustených 24.

Praktická skúška skúška

Po ukončení písomnej časti skúšky sa študenti presunuli do dielní praktického vyučovania, kde skladali praktickú časť skúšky. Tam mali študenti vysvetliť jednotlivé kroky pri realizovaní výstavby kachliarskych diel. Overovali sa znalosti zo stavieb teplovzdušných, akumulačných, ale aj z výstavby tradičnej kachľovej pece. Okrem členov komisie kládli študentom otázky aj kachliarski majstri z praxe. Nakoľko sa však študenti známkujú podľa znalostí viacerých technologických zručností a postupov počas výstavby jednotlivých diel, skúška pokračovala aj na druhý deň.

Ústna skúška

Posledná ústna časť skúšky prebehla 24. septembra. Počas všetkých častí záverečných skúšok na študentov dohliadala skúšobná komisia, ktorá bola zložená z PaedDr. Milana Ponického ako predsedu a p. Vladimíra Kováčika ako podpredsedu skúšobnej komisie. Ako skúšajúca bola vedená Ing. Oľga Macíková a ako majster Mgr. Milan Ponický. Prísediacimi pozvanými hosťami z praxe boli Ing. Róbert Šalvata a Ing. Ladislav Kantor, obaja viceprezidenti Cechu kachliarov. Celý priebeh skúšky koordinovala Ing. Alena Schmidtová.

Napriek zložitému a časovo náročnému programu záverečnej skúšky sa všetkým študentom, na radosť triednej učiteľke Mgr. Gabriele Janoštínovej,  podarilo skúšku v odbore Kachliar zvládnuť. Týmto by sme chceli novým kachliarom zagratulovať a do ďalšej praxe popriať, aby ich diela vnášali pohodu do sŕdc zákazníkov a aby naše remeslo reprezentovali v čo najkrajšom svetle.

Správu spracoval
Spojená škola Kremnička v spolupráci s Cechom kachliarom


Prihlásenie