Ciele Cechu kachliarov - Cech kachliarov
Späť ÚvodO CechuCiele Cechu kachliarov

CIELE CECHU KACHLIAROV

1. Cech kachliarov vyjadruje, presadzuje a chráni oprávnené záujmy svojich členov.
     V záujme naplnenia tohto cieľa:
  • napomáha rozvoju súkromného podnikania v kachliarskom remesle na Slovensku
  • chráni svojich členov pred "nekalou konkurenciou" (tzv. fuškári - firmy, ktoré sa neriadia zákonmi platnými v SR)
  • udržuje a zveľaďuje česť stavu
  • pestuje pospolitosť ducha členstva
  • spolupracuje s inými stavovskými organizáciami podobného zamerania
2. Cech kachliarov pomáha vytvárať optimálne podmienky pre činnosť a prácu svojich členov.
     V záujme naplnenia tohto cieľa:
  • pomáha svojim členom získavať najnovšie poznatky z oblasti alternatívnych vykurovacích systémov na tuhé palivá
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi, ako aj samosprávnymi orgánmi miestnej správy
  • zabezpečuje informačné a konzultačné služby pre svojich členov
  • organizuje účasť svojich členov na odborných, vzdelávacích a poradenských podujatiach doma i v zahraničí
  • zakladá alebo pomáha zakladať vzdelávacie inštitúcie a zariadenia