Činnosť Cechu kachliarov - Cech kachliarov
Späť ÚvodO CechuČinnosť Cechu kachliarov

ČINNOSŤ CECHU KACHLIAROV

Činnosť Cechu kachliarov je rozložená do týchto oblastí:
 1. VÝCHOVNO - VZDELÁVACIA
 2. PORADENSKÁ
 3. PROPAGAČNÁ
 4. RIEŠENIE SPOROV A REKLAMÁCIÍ
 5. SPOLOČENSKÁ
A. Výchovno - vzdelávacia činnosť je zameraná na:
 • starostlivosť o zvyšovanie vedomostnej úrovne členov - teoretickej a praktickej,
 • pomoc pri výchove dorastu a starostlivosti o jeho ďalší odborný rast.
B. Poradenská činnosť je zameraná najmä na:
 • odborné školenia a poradenskú činnosť v oblastiach súvisiacich s podnikateľskou činnosťou svojich členov (napr. ekonomická oblasť, právna oblasť a pod.).
C. Propagačná činnosť je zameraná na:
 • informovanie verejnosti o poskytovaných službách členov cechu v masovokomunikačných prostriedkoch, na výstavách, vo vlastnom časopise, informačnými letákmi a pod.
D. Riešenie sporov a reklamácií:
 • v uvedenej oblasti je činnosť cechu zameraná na riešenie sporov medzi členmi cechu. Napomáha riešiť reklamácie mimosúdnou cestou v rámci svojich možností, ak je o to požiadaný.
E. Spoločenská činnosť je zameraná na:
 • pravidelné stretnutia členov predstavenstva s členmi cechu,
 • zvolávanie valného zhromaždenia,
 • založenie a vedenie kroniky cechu,
 • kultúrne a športové stretnutia.