Členstvo v Cechu kachliarov - Cech kachliarov
Späť ÚvodO CechuČlenstvo v Cechu kachliarov

ČLENSTVO V CECHU KACHLIAROV

Členom Cechu kachliarov sa môže stať osoba, ktorá spĺňˆa odbornú spôsobilosť potrebnú na vykonávanie činnosti v kachliarskom odbore alebo v odbore blízkeho zamerania činnosti cechu. Odbornou spôsobilosťou pre tieto účely je vyučenie v odbore kachliar, alebo stredoškolské vzdelanie príslušného smeru zakončené maturitnou skúškou, alebo vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru.

Člen - Čakateľ
  • po predložení písomnej prihlášky a jej schválení valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov,
  • čakateľská doba je minimálne 6 mesiacov,
  • úhrada členského príspevku.

Člen
  • po uplynutí čakateľskej doby,
  • po kladnom vyhodnotení činnosti v čakateľskej dobe dvoma členmi cechu a ich odporučení na prijatie,
  • schválením za člena valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Čestný člen
  • na základe návrhu predstavenstva Cechu kachliarov alebo jeho člena a po schválení valným zhromaždením nadpolovičnou   väčšinou hlasov.
 

V prípade nejasností kontaktujte riaditeľa kancelárie CK na tel. čísle 0905 616 914.

Pri registrácii elektronickou formou je potrebné priložiť oskenovaný podpis a pečiatku štatutárneho zástupcu a podpis zástupcu pre kontakt s cechom. Ak chcete uprednostniť písomný kontakt, vyplnenú prihlášku odošlite na adresu cechu.

Prihláška do CK na stiahnutie.